Użytkowanie wieczyste nieruchomości – co to takiego?

Użytkowanie wieczyste nieruchomości – co to takiego?

9 sierpnia, 2018 0 przez Redakcja

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste jest prawu znane od wielu lat, kiedy to dnia 14 lipca 1961 roku weszła w życie ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Wtedy właśnie głównym celem ustawy było ustanowienie wszystkich zlokalizowanych w miastach nieruchomości jako własność Skarbu Państwa. Obecnie użytkowanie wieczyste jest uregulowane w Kodeksie cywilnym i jest usytuowane między prawem własności a innymi ograniczonymi prawami.

Można powiedzieć, że użytkowanie wieczyste jest użytkowaniem nieruchomości gruntowej, która jest własnością państwa przez osoby fizyczne lub prawne. Nieruchomość może zostać oddana w użycie przez Skarb państwa, ale też jednostki terytorialne jak pojedyncza gmina, związek gmin czy powiat. Wymagane jest zawarcie umowy o użytkowanie wieczyste – tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może na okres od 40 do 99 lat.

Opłaty

Uprawnienia użytkownika są jednak uzależnione m.in.: od poniesienia opłaty jednorazowej oraz cyklicznej raz na rok. Wartość opłaty jednorazowej waha się między 15% a 25% wartości nieruchomości.Natomiast opłata cykliczna jest zależna od celu, na jaki zostanie oddany grunt:

– 0,3% wartości, jeżeli nieruchomość ma być przeznaczona na cele związane z obronnością, pod budowę obiektów sakralnych lub na działalność charytatywną

– 1% w przypadku, kiedy grunt ma być przeznaczony na cele rolne, mieszkaniowe albo działalność sportową

– 2% w przypadku działalności turystycznej

– 3% od pozostałych nieruchomości gruntowych.

Możliwości zarządzania użytkowaniem wieczystym

Osoba, która nabyła grunt ma za to dość szerokie możliwości zarządzania użytkowaniem wieczystym, ponieważ są one bardzo zbliżone do tych, jakie posiadają właściciele w ramach prawa własności. Użytkownik wieczysty może samodzielnie, z wyłączeniem osób trzecich korzystać z nieruchomości. Ma on również możliwość sprzedania danego gruntu, a ponadto sam grunt może być przedmiotem dziedziczenia. Ważna sprawą jest to, że nabywając grunt w ramach użytkowania wieczystego, na którym postawiona jest jakakolwiek nieruchomość użytkownik automatycznie ma do niej pełne upoważnienie na mocy prawa! W przypadku odsprzedaży przez użytkownika wieczystego praw do gruntu w trakcie roku, jest on obciążony opłatą roczną za czas do dnia transakcji. Po sprzedaży płaci już nabywca.

Jak widać użytkowanie wieczyste jest specyficzna formą prawa rzeczowego, jednak od własności odróżniają go terminowość oraz ograniczenia wynikające z ustaw.