Obowiązek meldunkowy – czy to konieczne?

Obowiązek meldunkowy – czy to konieczne?

26 września, 2018 0 przez Redakcja

Jak to jest z tym zameldowaniem?

Wiele osób wciąż zadaje sobie to pytanie. W styczniu 2018 roku miał zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Jednak ustawodawca postanowił, że będzie on nadal obowiązywał, lecz z pewnymi udogodnieniami – zameldowanie może się odbyć drogą elektroniczną.

Obowiązek meldunkowy – czy to konieczne?

W ustawie z 27 października 2017 r. zawarto nowe regulacje o zmianie ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Jak prędzej wspomniano uchylono nią przepisy przewidujące zniesienie obowiązku meldunkowego, co miało nastąpić od początku tego roku. Obowiązek meldunkowy jest konieczny, ponieważ gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracyjnych wobec obywateli – tak właśnie uzasadniono obowiązek meldunkowy w ustawie. Wprowadzona ma być jednak możliwość dokonywania wszystkich czynności z tego zakresu w formie elektronicznej. W nowych przepisach nie zapomniano o cudzoziemcach – tym, którzy dokonują zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, będzie nadawany PESEL. Wiąże się to z likwidacją rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

Możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego

Możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego będzie dużym ułatwieniem dla większości ludzi. Do tej pory elektronicznie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszenia wyjazdu za granice i powrotu z takiego wyjazdu.

Jakich dokumentów potrzebujemy aby dopełnić obowiązku meldunkowego

Obywatel Polski dokonując zameldowania musi przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołącza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszcza się dołączenie skanu tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu gminy (np. wobec słabej jakości skanu), konieczne może być okazanie oryginału dokumentu.

Cudzoziemcom, jak prędzej wspomniano nadawany będzie PESEL – wszystkim dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, z wyjątkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy.

Elektroniczne zameldowanie ma być ułatwieniem wszelkich formalności związanych z tym obowiązkiem oraz ma przyspieszyć proces meldunkowy.